welinks.ir

لطیفه

http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg

http://s8.picofile.com/file/8305494200/latifeh.jpghttp://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg مجلس عروسی !

مجلس عروسی یکی از بزرگان بود و ملا نصرالدین را نیز دعوت کرده بودند .
ملا وقتی میخواست وارد شود، در مقابل او دو درب وجود داشت، با اعلانی بدین مضمون:
از این درب عروس و داماد وارد میشوند و ازدرب دیگر دعوت شدگان.
ملا از درب دعوت شدگان وارد شد.
در آنجا هم دو درب وجود داشت با اعلانی دیگر :
 از این درب دعوت شدگانی وارد میشوند که هدیه آورده اند و از درب دیگر دعوت شدگانی که هدیه نیاورده اند.
ملا طبعا از درب دومی وارد شد.
ناگهان خود را در کوچه دید،همان جایی که وارد شده بود. !!!


http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png
http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg جهنم !

ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮐﻬﻨﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ .
 
ناگهان ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﻣﺮﺩ ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺫﻏﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﻪ ﺫﻏﺎﻝﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﺩ ﺫﻏﺎﻝ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ ﻋﺮﻕ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺍﻭ، ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦﺷﺎﻩ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩ.
ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ جلو ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ.
ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﺍﻭ انداخت و ﮔﻔﺖ:
ﺟﻨﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩﺍﯼ؟!!!
ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺯﺭﻧﮓ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ!!
ﺷﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺷﺶ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺩﯾﺪﯼ؟
ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻔﺖ : ‏
ﺍﯾﻨﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﮐﺎﺏ ﺍﻋﻼﺣﻀﺮﺕﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺩﯾﺪﻡ!!
ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻭﺭﻓت ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﮑﺚ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮔﻔﺖ: ‏ﻣﺮﺍ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺪﯾﺪﯼ؟
ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵپیش خود ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ، اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺩﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﺘﻠﺶ راﺻﺎﺩﺭ کند، ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺍﺩﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ: ‏ﺍﻋﻼﺣﻀﺮﺗﺎ، ﺣﻘﯿﻘﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺮﻓﺘﻢ


http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png

http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg میگویند یک نفراز روحانی مسجدشان پرسید :
حاج آقا من زمان جنگ به یک عراقی تو زیرزمین خونه ام پناه دادم، بنظرتون گناه کردم ؟

روحانی : نه، خیلی هم کار خوبی کردی. ثواب هم داشته است .
سوال کننده : آخه روزی هزار تومان هم ازش گرفتم .

روحانی : اشکالی نداره، خدا ارحمن الراحمین است .
سوال کننده : بنظرتون آیا لازمه بهش بگم جنگ تموم شده است؟http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png

http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpgحکمت های کله پاچه !

آورده اند روزی پادشاهی دستور داد سفره ای گسترانیده و کله پاچه ای بیاورند.
سلطان رو به درباریان کرد و گفت، آیا میدانید در این کله پاچه، چه اندرزهایی نهفته است؟
سپس لقمه نانی برداشت و یک راست " مغز " کله را تناول نمود، سپس گفت :
اگر می خواهید حکومتی جاودان داشته باشید، سعی کنید جامعه را از " مغز " تهی کنید.
سپس " زبان " کله پاچه را نوش جان کرد و ابراز داشت :
اگر می خواهید بر مردم حکمرانی کنید " زبان " جامعه را کوتاه و ساکت کنید.
سپس " چشم ها و بناگوش " کله پاچه را همچون قبل برکشید و چنین گفت :
برای اینکه ملتی را کنترل کنید، بر چشم ها و گوش ها مسلط شوید و اجازه ندهید مردم زیاد ببینند و زیاد بشنوند.
در این میان وزیر اعظم برخاست و خطاب به سلطان عرض کرد :
پادشاها! قربانت  گردم حکمت ها، بسیار حکیمانه بودند، اما جواب شکم ما را چه  میفرمایید؟
پادشاه، در حالی که دست خود را بر سبیل های چرب خویش میکشید، با ابروان اشاره ای به " پاچه " انداخت و گفت :
شما " پاچه " را بخورید و " پاچه خواری " را در جامعه رواج دهید تا حکومت مان مستدام بماند


http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png

http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg
 روزی ملانصرالدین در تشییع جنازه‌ یکی از ثروتمندان معروف شهر شرکت کرده و زار زار  گریه می‌کرد. یکی پیش آمد و به او دلداری داد و گفت: "با عرض تسلیت ، این مرحوم چه نسبتی با شما داشت؟"
ملا جواب داد: هیچ نسبتی نداشت! علت گریه‌ من هم همین است.


http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png

http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg اندر حکایت بعضی از قرعه کشی ها !
آورده اند روزی ملانصرالدین از كدخداى ده، ﻳﮏ ﺍﻻﻍ به قیمت ۱۵درهم خرید و قرار شد کدخدا، الاغ را فردا به او تحویل دهد.
ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ، كدخدا ﺳﺮﺍﻍ ملا ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ملا، ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻱ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺍﺭﻡ، ﺍﻻﻏﻪ ﻣﺮﺩ!
ملانصرالدین ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﺍﻳﺮﺍﺩﻱ ﻧﺪﺍﺭﻩ، ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ.
كدخدا ﮔﻔﺖ : ﻧﻤﻲﺷﻪ! ﺁﺧﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ.
ملا ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺷﻪ، ﭘﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ .
كدخدا ﮔﻔﺖ: ﻣﻲﺧﻮﺍﻱ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﭼﻲ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻲ؟
ملا ﮔﻔﺖ: ﻣﻲﺧﻮﺍﻡ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻢ.
كدخدا ﮔﻔﺖ: مگر میشه برای ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﻲ ﮔﺬﺍﺷﺖ!
ملا ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣیشه. ﺣالا ﺑﺒﻴﻦ. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﻧﻤﻲﮔﻢ ﮐﻪ الاﻍ ﻣﺮﺩﻩ.
ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌد، كدخدا ملانصرالدین رو ﺩﻳﺪ ﻭ از او ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
ملا ﮔﻔﺖ:
 به ﻗﺮﻋﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤش و اعلام كردم فقط با پرداخت 2 درهم، در قرعه كشی شركت كرده و به قید قرعه، صاحب یك الاغ شوید.
به پانصد نفر بلیت ۲درهمی فروختم و جمعاً، ۹۹۸ درهم سود کردم.
كدخدا ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﮑﺎﻳﺘﻲ ﻧﮑﺮﺩ؟
ملا ﮔﻔﺖ: چرا، ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻮﻧﻲ ﮐﻪ برنده شده ﺑﻮﺩ. من هم ۲ درهمش ﺭﻭ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ .


http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png

http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg ملانصرالدین روزی به بازار رفت تا دراز گوشی بخرد.
مردی پیش او آمد و پرسید: ملا کجا میروی؟ ملا گفت: به بازار می روم تا درازگوشی بخرم. مرد گفت: بگو انشاءالله. ملا گفت چه لازم که این سخن را بگویم؟ درازگوش در بازار است و پول در جیبم ، سپس روانه بازار شد . چون به بازار رسید از قضا پولش را دزدیدند. موقعی که به سمت خانه بر می گشت، همان مرد به استقبالش آمد و گفت: از کجا می آیی؟
گفت: از بازار می آیم انشاءالله ، پولم را زدند انشاءالله ، خر نخریدم انشاءالله و دست از پا درازتر برمیگردم انشاءالله!

http://s9.picofile.com/file/8365472668/latife.gif


http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg غذای رایگان میل بفرمایید !
یکی از رستوران های بین راهی در تابلو سر در ورودی خود با خط درشت نوشته بود :
شما در این مکان غذا میل بفرمایید ما پول آن را از نوه شما خواهیم گرفت !!!
راننده ای با دیدن این تابلو ، فوراً اتومبیلش را پارک کرد و وارد رستوران شده ، غذای مفصلی نوش جان کرد .
بعد از خوردن غذا سرش را پایین انداخت و بیرون رفت . ناگهان دید گارسون درشت اندامی با صورت حسابی بلند بالا جلویش ایستاده است . ببخشید کجا با این عجله ؟
راننده با تعجب گفت : شما خودتان نوشته اید که پول غذا را از نوه من میگیرید.
این صورت حساب دیگر چیست !؟
گارسون با لبخندی پر معنا جواب داد :
بله قربان ، ما پول غذای شما را از نوه تان در آینده خواهیم گرفت ، ولی این صورت حساب ، مال مرحوم پدربزرگ تان است !

http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png


http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg نمی دانم چرا وقتی پای من به استکان چای میخورد و می ریزد، بابام داد میزنه و میگه،  مگه کوری ؟
ولی وقتی پای بابام میخورد به همون استکان چای و میریزه ، میگه کدوم بی عقلی اینو گذاشته اینجا؟


http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png


http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg یک ﺍﺻﻔﻬﺎنی، دقت کنید فقط یه اصفهانی، ﻗﺼﺎﺏ ﻣﻴآﺭﻩ که ﻳﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﺮﺍﺵ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻩ،
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑِﺶ ﻛﻨﻰ ﺑﺮﺍ ﮐِﺒﺎﺏ ، ﻗﻮﺭﻣﻪ ﻭ ﺩﻳﺰﻯ،
ﻛﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ﺷﻢ ﺗِﻤﻴﺰ ﻛﻦ، ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ، ﺭﻭﺩﻩ ﻭ مﻌﺪﺷﻢ ﺑﺬﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺮای ﺳﯿﺮﺍﺑﯽ ،
ﭘﻮﺳﺘﺸﻮ ﺑﺎﺧﻮﺩﺕ ﻧﺒِﺮﻳﺎ ! ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻢ،
ﭘﺸﻜﻼﺷﻢ ﺑﺮﺍ ﺑﺎﻏﭽﻪ، ﺁﺷﻐﺎﻻﺷﻢ ﺑﺮﺍ ﮔﺮﺑﻪ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺨﻮﻧﺎﺷﻢ میخام ﺳﻮﭖ درست کنم .
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻩ، ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻣﻰ اﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ: ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺻﺪﺍﻣﻢ ﺿﺒﻂ ﮐﻦ ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺮﺍ ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ !


http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png

http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg حرف دل یک جوان خجالتی، در مورد ازدواج و پیدا کردن همسر :
یکی ژیلا، یکی مژگان پسندد
یکی مینا، یکی سوزان پسندد .
من از بس، سر به زیر و سر به راهم
پسندم، هر که را مامان پسندد .


http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png

http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg در قرون وسطی ، کشیش ها بهشت را به مردم می‌فروختند و مردم نادان هم با پرداخت پول بسیار، قسمتی از بهشت را برای خود می‌ خریدند.
فرد زیرکی که از این نادانی مردم رنج می‌برد ، هر کاری کرد نتوانست مردم را از انجام این کار احمقانه باز دارد ، تا اینکه فکری به سرش زد.
به کلیسا رفت و به کشیش مسئول فروش بهشت گفت: ببخشید ، قیمت جهنم چقدره؟ کشیش تعجب کرد و گفت، جهنم؟! مرد دانا گفت، بله جهنم. کشیش بدون هیچ فکری گفت، سه سکه. مرد فوری مبلغ را پرداخت کرد و گفت، لطفا سند جهنم را هم بدهید. کشیش روی کاغذ پاره ای نوشت، سند جهنم. مرد با خوشحالی آن را گرفت و از کلیسا خارج شد.
به میدان شهر رفت و فریاد زد، آهای مردم ، من تمام جهنم رو خریدم ، این هم سند آن ، دیگر لازم نیست بهشت را بخرید ، چون من هیچ کس را داخل جهنم راه نمی‌دهم .


http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png


http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg طرف زبونش تو عابربانک گیر میکنه،
میبرنش بیمارستان،
ازش میپرسن، زبونت تو عابر بانک چیکار میکرد؟
میگه آخه بعد از اینکه، کارتمو وارد کردم، گفت زبان خود را وارد کنید.


http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png


http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg دیروز رفتم مجلس ختم بابای یکی از بچه ها،

پس از پایان مراسم، میخواستم به مادر دوستم بگم، غم آخرتون باشه.
هول شدم گفتم : بار آخرتون باشه!
اونم گفت، باشه چشم !

http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png


http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﺎﺷﯿﺪﻥ ﺑﺬﺭ ﺑﻮﺩ، ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺑﮑﺎﺭ، ﺑﮑﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ !
ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ با صورت آفتاب سوخته و چشمانى خسته، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺩﺍﺭﻡ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﻣﯿﮑﺎﺭﻡhttp://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png

http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg بنائی از بالای ساختمان بلندی به پایین پرت شد و به سر رهگذری که در همان لحظه عبور میکرد فرود آمد . بنا صدمه ای ندید ، اما رهگذر بلافاصله کشته شد . ورثه مقتول بنا را به محضر قاضی کشاندند و خواستار قصاص شدند.
قاضی به بنا گفت پولی بپردازد تا این مسئله حل شود .
ورثه مقتول راضی نشدند و قصاص واقعی یعنی کشتن بنا را تقاضا نمودند.
قاضی چون اصرار آنها را دید گفت: مانعی ندارد بنا را قصاص کنند ، اما قصاص باید به همان شکلی باشد که قتل واقع شده است ، یعنی باید یکی از وراث بالای ساختمان رفته و خود را روی سر بنا که از پایین عبور خواهد کرد پرت نماید.

http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png


http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg روزی هارون الرشید با جمعی از درباریان به شکار رفته بود . بهلول نیز همراه آنها بود. ناگهان آهویی در شکار گاه ظاهر شد. خلیفه تیری به سوی آهو افکند اما تیرش به خطا رفت و آهو گریخت. بهلول فریاد زد ، احسنت ! خلیفه بر آشفت و به بهلول گفت: مرا مسخره می کنی؟ بهلول گفت: با آهو بودم نه با شما

http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png


http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg روزی زن و شوهری در باره مشکل ازدواج دو پسرشان گفتگو میکردند . پسر کوچکتر ، در گوشه ای نشسته و با دقت به صحبت های آنها  گوش می داد . بعد از مدتی رو به آنان  کرد و گفت : اینکه راه حل ساده ای دارد . پدر و مادرش با خوشحالی پرسیدند ، چه راه حلی ؟ پسر گفت خوب ، یکی از ما دو نفر را امسال زن بدهید و سال دیگر ، برادرم را


http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png

http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg روزی هارون الرشید مبلغی به بهلول داد تا بین فقرا و نیازمندان تقسیم کند. بهلول وجه را گرفت و لحظه ای بعد آنرا به خلیفه بازگرداند. هارون دلیل این امر را سئوال کرد، بهلول گفت: هر چه فکر کردم از خلیفه محتاج تر و فقیرتر نیافتم. چرا که می بینم ماموران تو به ضرب تازیانه از مردم باج و خراج می گیرند و در خزانه تو می ریزند، از این جهت دیدم که تو از همه محتاج تر و فقیرتر هستی، لذا وجه را به خودت بازگرداندم
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
تاریخ روزشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات